ห้องประชุมออนไลน์ ครูโรงเรียนหนองไผ่

ผู้เข้าร่วมประชุม ให้เข้า Google Meet ด้วยอีเมลโรงเรียนหนองไผ่ @nongphai.ac.th

ห้องเรียนออนไลน์ การเรียนการสอนผ่านระบบวิดีโอ Google Meet

นักเรียนเลือกห้องเรียนของตนเอง เวลาจัดการเรียนการสอนตามเวลาในตารางเรียน
ให้เข้าระบบด้วยอีเมลโรงเรียนหนองไผ่ @nongphai.ac.th

ห้องเรียนออนไลน์ การเรียนการสอนผ่านระบบวิดีโอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิชาเลือกเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

(สำหรับนักเรียน ม.1/4 -ม.1/10 ที่ลงทะเบียนรายวิชาเลือกเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอนในวันพุธ)

ห้องเรียนออนไลน์ การเรียนการสอนผ่านระบบวิดีโอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิชาเลือกเพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

(สำหรับนักเรียน ม.2/4-ม.2/9 ที่ลงทะเบียนรายวิชาเลือกเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดี)

ห้องเรียนออนไลน์ การเรียนการสอนผ่านระบบวิดีโอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชาเลือกเพิ่มเติม ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

(สำหรับนักเรียน ม.3/2-ม.3/9 ที่ลงทะเบียนรายวิชาเลือกเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอนในวันจันทร์)

ห้องเรียนออนไลน์ การเรียนการสอนผ่านระบบวิดีโอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วิชาเลือกเพิ่มเติม ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

(สำหรับนักเรียน ม.4/4-ม.4/7 ที่ลงทะเบียนรายวิชาเลือกเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอนในวันจันทร์)

ห้องเรียนออนไลน์ การเรียนการสอนผ่านระบบวิดีโอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วิชาเลือกเพิ่มเติม ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

(สำหรับนักเรียน ม.5/4-ม.5/7 ที่ลงทะเบียนรายวิชาเลือกเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอนในวันอังคาร)

ห้องเรียนออนไลน์ การเรียนการสอนผ่านระบบวิดีโอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิชาเลือกเพิ่มเติม ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

(สำหรับนักเรียน ม.6/4-ม.6/7 ที่ลงทะเบียนรายวิชาเลือกเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอนในวันศุกร์)