การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online

ห้องเรียนรู้ Video Conference

โรงเรียนหนองไผ่

ห้องประชุมออนไลน์ ครูโรงเรียนหนองไผ่

ผู้เข้าร่วมประชุม ให้เข้า Google Meet ด้วยอีเมลโรงเรียนหนองไผ่ @nongphai.ac.th (รองรับ 250 คน)

ห้องเรียนออนไลน์ การเรียนการสอนผ่านระบบวิดีโอ Google Meet

นักเรียนเลือกห้องเรียนของตนเอง เวลาจัดการเรียนการสอนตามเวลาในตารางเรียน
ให้เข้าระบบด้วยอีเมลโรงเรียนหนองไผ่ @nongphai.ac.th

ห้องเรียนออนไลน์ การเรียนการสอนผ่านระบบวิดีโอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิชาเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

(สำหรับนักเรียน ม.1/4 -ม.1/10 ที่ลงทะเบียนรายวิชาเลือกเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอนในวันพุธ คาบ 6-7)

ห้องเรียนออนไลน์ การเรียนการสอนผ่านระบบวิดีโอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิชาเพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

(สำหรับนักเรียน ม.2/4-ม.2/10 ที่ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดี คาบ 6-7)

ห้องเรียนออนไลน์ การเรียนการสอนผ่านระบบวิดีโอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชาเพิ่มเติม ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

(สำหรับนักเรียน ม.3/2-ม.3/9 ที่ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอนในวันอังคาร คาบ 6-7)

ห้องเรียนออนไลน์ การเรียนการสอนผ่านระบบวิดีโอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วิชาเพิ่มเติม ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

(สำหรับนักเรียน ม.4/4-ม.4/7 ที่ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอนในวันพุธ คาบ 3-4)

ห้องเรียนออนไลน์ การเรียนการสอนผ่านระบบวิดีโอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วิชาเพิ่มเติม ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

(สำหรับนักเรียน ม.5/4-ม.5/7 ที่ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอนในวันอังคาร คาบ 3-4)

วิชาเพิ่มเติม ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

(สำหรับนักเรียน ม.6/4-ม.6/7 ที่ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอนในวันศุกร์ คาบ 3-4)

Counter Stat since 7 June 2021