การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online

ห้องเรียนรู้ Video Conference 

โรงเรียนหนองไผ่

ห้องเรียนออนไลน์ การเรียนการสอนผ่านระบบวิดีโอ Google Meet

นักเรียนเลือกห้องเรียนของตนเอง เวลาจัดการเรียนการสอนตามเวลาในตารางเรียน
ให้เข้าระบบด้วยอีเมลโรงเรียนหนองไผ่ @nongphai.ac.th

ห้องเรียนออนไลน์ การเรียนการสอนผ่านระบบวิดีโอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิชาเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา 2566

(สำหรับนักเรียน ม.1/4 -ม.1/10 ที่ลงทะเบียนรายวิชาเลือกเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอนในวันพุธ คาบ 2-3)

ห้องเรียนออนไลน์ การเรียนการสอนผ่านระบบวิดีโอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิชาเพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

(สำหรับนักเรียน ม.2/4-ม.2/10 ที่ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอนในวันอังคาร คาบ 2-3)

ห้องเรียนออนไลน์ การเรียนการสอนผ่านระบบวิดีโอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชาเพิ่มเติม ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

(สำหรับนักเรียน ม.3/4-ม.3/10 ที่ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ คาบ 7-8)

ห้องเรียนออนไลน์ การเรียนการสอนผ่านระบบวิดีโอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วิชาเพิ่มเติม ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

(สำหรับนักเรียน ม.4/4-ม.4/7 ที่ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ คาบ 3-4)

ห้องเรียนออนไลน์ การเรียนการสอนผ่านระบบวิดีโอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วิชาเพิ่มเติม ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

(สำหรับนักเรียน ม.5/4-ม.5/7 ที่ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดี คาบ 6-7)

ห้องเรียนออนไลน์ การเรียนการสอนผ่านระบบวิดีโอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิชาเพิ่มเติม ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

(สำหรับนักเรียน ม.6/4-ม.6/7 ที่ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอนในวันศุกร์ คาบ 3-4)

Counter Stat since 7 June 2021