สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564
วันที่ 15, 18-21 ตุลาคม 2564
และวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564

คำชี้แจง การสอบปลายภาคด้วยระบบเทคโนโลยีทางไกล

ก่อนเวลาสอบ
1. นักเรียนต้องพบครูที่ปรึกษาทาง Google Meet ห้องเรียน เพื่อเช็คชื่อก่อนเวลาสอบ ทุกวิชา
2. นักเรียนจะได้ Passcode ของรายวิชานั้นจากครูที่ปรึกษาทางห้อง Google Meet

เมื่อถึงเวลาสอบ
1. นักเรียนออกจากห้อง Meet เพื่อมาคลิกเข้าสอบ ระดับชั้น
2. นักเรียนดูวันที่ เวลา รหัสวิชา รายวิชา ให้ถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม ห้องตนเอง
3
. ลงมือทำข้อสอบตามกำหนดเวลา หากมีปัญหาให้ พิมพ์แจ้งครูที่ปรึกษา ทางแชท Meet

หลังส่งข้อสอบ
1. นักเรียนพิมพ์แจ้งครูที่ปรึกษาทางแชท Meet
2. นักเรียนพักได้ และให้กลับไปพบครูที่ปรึกษาทาง Meet ก่อนเวลาสอบวิชาต่อไป

ตารางสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบ ม.1

ตารางสอบ ม.2

ตารางสอบ ม.3

ตารางสอบ ม.4

ตารางสอบ ม.5

ตารางสอบ ม.6