สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564
วันที่ 15, 18-21 ตุลาคม 2564
และวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564

ตารางสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบ ม.1

ตารางสอบ ม.2

ตารางสอบ ม.3

ตารางสอบ ม.4

ตารางสอบ ม.5

ตารางสอบ ม.6