การจัดกลุ่มนักเรียนมาเรียน On-Site
Update 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

* การแบ่งกลุ่มนักเรียน จำแนกด้วยการเดินทางมาโรงเรียน พื้นที่หมู่บ้านและสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ตามประกาศของโรงเรียน