กลุ่มนักเรียนมาเรียน On-Site
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

แบ่งกลุ่มเรียน On-Site ม.1/1

แบ่งกลุ่มเรียน On-Site ม.1/2

แบ่งกลุ่มเรียน On-Site ม.1/3

แบ่งกลุ่มเรียน On-Site ม.1/4

แบ่งกลุ่มเรียน On-Site ม.1/5

แบ่งกลุ่มเรียน On-Site ม.1/6

แบ่งกลุ่มเรียน On-Site ม.1/7

แบ่งกลุ่มเรียน On-Site ม.1/8

แบ่งกลุ่มเรียน On-Site ม.1/9

แบ่งกลุ่มเรียน On-Site ม.1/10