ให้ทำแบบสำรวจนี้ เพื่อนำไปประมวลผลการแบ่งกลุ่มนักเรียน