ให้ทำแบบสำรวจนี้ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565
นำไปประมวลผลการแบ่งกลุ่มนักเรียน